Procedure bij zwaarwegende belangen

Belangenbeoordeling

Wanneer de donor of een familielid aangeeft dat er zwaarwegende belangen zijn, gaan wij beoordelen of de aangedragen belangen zwaarwegend zijn. Dit noemen we een belangenbeoordeling. Uit deze belangenbeoordeling kan het volgende blijken:

  1. De aangedragen belangen zijn niet zwaarwegend. In deze situatie nemen we het besluit dat de persoonsidentificerende gegevens aan je verstrekt kunnen worden.

  2.  De aangedragen belangen zijn wel zwaarwegend. In deze situatie nemen we het besluit dat de persoonsidentificerende gegevens niet aan je verstrekt kunnen worden.

De wet is ervan uitgegaan dat, wanneer de gegevens niet aan je verstrekt worden, dit grote negatieve gevolgen voor je heeft. Jij hoeft daarom niet aan te tonen waarom de gegevens belangrijk voor je zijn. Dit betekent dat je niets hoeft te doen wanneer er zwaarwegende belangen door de donor worden aangedragen. 

Bij de donor moet sprake zijn van een uitzonderlijke situatie met grote negatieve gevolgen voordat het bestuur van de Stichting besluit de gegevens niet te verstrekken. De door de donor aangedragen belangen worden op de volgende drie punten beoordeeld:

  • Er zijn voor de donor of voor anderen ernstige negatieve gevolgen, wanneer wij de naam, geboortedatum en woonplaats verstrekken. 

  • De donor kan aannemelijk maken dat deze negatieve gevolgen daadwerkelijk zullen plaatsvinden.

  • De negatieve gevolgen zijn zo ernstig dat de gegevens niet verstrekt mogen worden, ondanks de grote negatieve gevolgen die dit voor jou kan hebben.

Adviescommissie

Nadat de situatie van de donor in kaart is gebracht, beoordeelt een adviescommissie of de belangen zo zwaarwegend zijn dat de gegevens niet aan je verstrekt kunnen worden. Het bestuur van de Stichting neemt op basis van dit advies een besluit of de gegevens wel of niet verstrekt worden. Het besluit wordt zowel aan jou als aan de donor verstrekt. In dit besluit staat ook hoe en waarom het bestuur tot deze beslissing is gekomen. In het besluit staan ook de belangen die de donor heeft aangedragen, tenzij zijn identiteit hieruit herleid kan worden. Jij en de donor ontvangen het besluit binnen 8 weken. Wanneer het toch langer duurt, ontvang je hierover van ons bericht.

Bezwaar

Wanneer jij of de donor het niet eens is met het besluit van de Stichting, hebben jullie beiden de mogelijkheid om tegen het besluit in bezwaar te gaan. In het officiële besluit wordt uitgelegd hoe je dit bezwaar kunt indienen en aan welke voorwaarden het bezwaar moet voldoen.

Wij zullen alleen overgaan tot de verstrekking van de persoonsidentificerende gegevens wanneer het besluit definitief is. Een besluit is definitief wanneer er geen mogelijkheden meer zijn om tegen het besluit in bezwaar of beroep te gaan.